Πανελλήνιες 2018: Όλη η προκήρυξη για τις Αστυνομικές Σχολές


ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Πανελλήνιες 2018: Όλη η προκήρυξη για τις Αστυνομικές Σχολές
Το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ εξέδωσε την προκήρυξη για την κατάταξη ιδιωτών (ανδρών – γυναικών) στην Ελληνική Αστυνομία και εισαγωγή τους στις Αστυνομικές Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων.

Σύμφωνα με την προκήρυξη της ΕΛ.ΑΣ ο αριθμός των υποψηφίων που θα εισαχθούν στη Σχολή Αστυφυλάκων καθορίζεται σε διακόσιους πενήντα (250) και εκείνων που θα εισαχθούν στη Σχολή Αξιωματικών σε σαράντα (40).
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, για κατάταξη στην Ελληνική Αστυνομία ως Δόκιμοι Τπαστυνόμοι ή Δόκιμοι Αστυφύλακες, έχουν άνδρες και γυναίκες, Έλληνες πολίτες ή ομογενείς από τη Βόρειο Ήπειρο, την Κύπρο και την Σουρκία. Οι ομογενείς που κατατάσσονται στην Ελληνική Αστυνομία, αποκτούν αυτοδίκαια την Ελληνική Ιθαγένεια από την κατάταξή τους. Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να έχουν τα ακόλουθα προσόντα:


1. Να μην υπερβαίνουν το 26ο έτος της ηλικίας τους, κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018, δηλαδή όσοι/ες γεννήθηκαν από 01-01-1993 και μεταγενέστερα.
2. Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών, που τους επιτρέπει τη συμμετοχή σε εξετάσεις για την εισαγωγή στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της Φώρας.
3. Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, διαπιστωμένη από την αρμόδια Τγειονομική Επιτροπή Κατάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις για τη σωματική ικανότητα υποψηφίων των Σχολών Στρατού Ξηράς, κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ. 11/2014 (Υ.Ε.Κ. Α΄-17), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Να έχουν σωματικά, ψυχικά και διανοητικά προσόντα, ανταποκρινόμενα στις απαιτήσεις του αστυνομικού έργου.
5. Να έχουν πίστη στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην Πατρίδα και να μην πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες, που εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους
6. Να έχουν ανάστημα (άνδρες και γυναίκες) τουλάχιστον 1,70 μ, χωρίς υποδήματα.
7. Να μην έχουν καταδικασθεί για τέλεση ή απόπειρα κακουργήματος ή των εγκλημάτων ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολών του πολιτεύματος, προδοσίας της Φώρας, προσβολών κατά της πολιτειακής εξουσίας, κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων, παραχάραξης, κιβδηλείας, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, ψευδούς καταμήνυσης, ψευδούς ανώμοτης κατάθεσης, απιστίας περί την υπηρεσία, παράβασης καθήκοντος, ανθρωποκτονίας εκτός της προερχομένης από αμέλεια, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, συκοφαντικής δυσφήμησης, κλοπής, υπεξαίρεσης, εκβίασης, απάτης, απιστίας, επαιτείας, δωροδοκίας, καταπίεσης, ναρκωτικών, ζωοκλοπής, ζωοκτονίας, λαθρεμπορίας ή οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος από δόλο τελεσθέντος, για το οποίο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Υποψήφιοι/ες, οι οποίοι/ες έχουν παραπεμφθεί σε δίκη, μπορούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις, αλλά δεν κατατάσσονται στο Σώμα, αν μέχρι το χρόνο έκδοσης της διαταγής κατάταξης δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη αθωωτική απόφαση. Ο όρος καταδίκη περιλαμβάνει και την καταδίκη σε ποινικό σωφρονισμό για τα παραπάνω εγκλήματα.

8. Να μην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίσθηκε για τη στέρησή τους. 9. Να μην τελούν υπό απαγόρευση ή δικαστική συμπαράσταση.
Κατά την υποβολή της αίτησης: 1. Όσοι/ες έχουν τα προσόντα του προηγούμενου Κεφαλαίου και επιθυμούν να καταταγούν ως Δόκιμοι Αστυφύλακες ή Δόκιμοι Τπαστυνόμοι, οφείλουν μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες, αφενός να δηλώσουν τούτο στο μηχανογραφικό δελτίο του Τπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (πλην των υποψηφίων που θα εισαχθούν καθ’ υπέρβαση ως αθλητές/τριες, χωρίς εξετάσεις) και αφετέρου να υποβάλουν στο Αστυνομικό Σμήμα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους, μέχρι και την ώρα 15.00 της 06-06-2018, τα εξής δικαιολογητικά:

α. Αίτηση συμμετοχής, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα Α.
β. Δύο (2) φωτογραφίες τύπου ταυτότητας (διαστάσεων 3 χ 4 εκ.). Στο πίσω μέρος κάθε φωτογραφίας ν’ αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του/ης υποψήφιου/ας ευκρινώς.
γ. Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητάς τους. Σε περίπτωση που στοιχεία του δελτίου ταυτότητας έχουν μεταβληθεί, αυτά δηλώνονται με υπεύθυνη δήλωση. Οι ομογενείς από τη Βόρειο Ήπειρο, την Κύπρο και την Σουρκία, υποβάλουν ευκρινές φωτοαντίγραφο του νόμιμου τίτλου παραμονής τους στην Ελλάδα.
δ. Υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν τα προσόντα που αναφέρονται στις περιπτώσεις 5, 7, 8 και 9 του προηγούμενου Κεφαλαίου (προσόντα υποψηφίων), χωρίς να απαιτείται η αναλυτική περιγραφή αυτών και ότι δήλωσαν ή θα δηλώσουν προτίμηση σε μία ή και στις δύο Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας (Αστυφυλάκων – Αξιωματικών), στο Μηχανογραφικό Δελτίο του Τπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
ε. Πιστοποιητικό ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης.
στ. Οι έγγαμοι/ες με αλλογενείς αλλοδαπούς υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνουν την υπηκοότητα του/ης συζύγου τους.
δείτε εδώ όλη την προκήρυξη.
Πηγή:  dikaiologitika.gr
read more

Εργασίες Διοικητικού Συμβουλίου Π.Ο.ΑΣ.Υ. 16-05-2018

Αθήνα, 18 Μαΐου 2018
Αρ. Πρωτ.: 200/2/155α
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Συνεδρίασε την Τετάρτη, 16 Μαΐου 2018, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας υπό το βάρος της αιφνιδιαστικής παραίτησης του προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας κ. Νικολάου ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ, θέμα για το οποίο η Ομοσπονδία τοποθετήθηκε άμεσα, τονίζοντας τον προβληματισμό και την αγωνία όλων μας για τους θεσμούς που πρέπει να προστατεύονται όταν βάλλονται, ενώ οι ίδιοι αντιστέκονται με διαχρονικό όφελος υπέρ του ελληνικού λαού (βλέπε σχετική ανακοίνωση Αρ. Πρωτ.: 200/4/269).

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώθηκε, κατ' αρχάς, για τις τρέχουσες εξελίξεις από τον Πρόεδρο κ. Γρηγόριο ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟ, ο οποίος ενόψει και της προσεχούς συνεδρίασης του Γενικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας (23 και 24 Μαΐου 2018) τόνισε ότι το συνδικαλιστικό μας κίνημα συνεχίζει να αγωνίζεται για να τυγχάνουν οι προτάσεις και τα αιτήματα της Ομοσπονδίας θετικής έκβασης.
Ειδικότερα, συζητήθηκε το θέμα των προτάσεων που είχε ζητήσει το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας και υποβλήθηκαν ήδη σε τακτή χρονική προθεσμία, προκειμένου να τύχουν επεξεργασίας και πιθανής θεσμοθέτησης, σημειώνοντας ότι η διαδικασία αυτή είναι διαρκής και ουδείς εμποδίζει τον οποιονδήποτε ανά πάσα ώρα και στιγμή να καταθέτει επεξεργασμένες προτάσεις για διάλογο και υιοθέτηση ή απόρριψή τους. Το ζητούμενο σε κάθε περίπτωση είναι, οι προτάσεις αυτές να εδράζονται σε υπαρκτές ανάγκες, να εξυπηρετούν τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου που διέπει το αστυνομικό προσωπικό και τα συμφέροντα των συναδέλφων, ώστε με τον αγώνα και την πίεσή μας να βρίσκουν ευήκοα ώτα και να θεσμοθετούνται από την πολιτεία.
Παράλληλα, έλαβε χώρα εκτενής διάλογος αναφορικά με την κατάρτιση του φακέλου που σχετίζεται με την επικινδυνότητα του επαγγέλματος, σε συνάρτηση, τόσο με τις ήδη δράσεις, συναντήσεις και ενέργειες που έχει πράξει το προεδρείο της Ομοσπονδίας, τα τελευταία έτη, αλλά και διαχρονικά, όσο και με αυτές που θα γίνουν στο επόμενο χρονικό διάστημα, ενώ, μετά από διαλογική συζήτηση, ο Πρόεδρος κ. Γρηγόρης ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ πρότεινε τη σύσταση ομάδας εργασίας, αποτελούμενης από μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας, η οποία, παράλληλα με το νομικό μας τμήμα, θα συνδράμει στην υλοποίηση του διαρκούς αιτήματος της ΠΟΑΣΥ για την αναγνώριση του επαγγέλματος από την Πολιτεία ως επικίνδυνο, - πρόταση που έγινε ομόφωνα αποδεκτή.
Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας επίσης, ενημέρωσε το ΔΣ ότι συζητείται σήμερα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων η προσφυγή της Ομοσπονδίας για το γνωστό «κούρεμα» (PSI) του Λογαριασμού του Ιδρύματος Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας, κατά 17.740.552,13 ευρώ, το 2011, ενώ για τις εξελίξεις αναφορικά με την προσφυγή μας στο ΣτΕ, έδωσε το λόγο στον νομικό σύμβουλο της ΠΟΑΞΙΑ κ. Ρήγα ΜΠΑΡΜΠΟΥΡΗ, ο οποίος από κοινού με τον νομικό μας σύμβουλο κ. Χάρη ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ έχουν επωμισθεί –επιτυχώς έως σήμερα- τον σκληρό δικαστικό αγώνα που δώσαμε και συνεχίζουμε να δίνουμε για την ανατροπή όλων των μνημονιακών νόμων που έχουν επιβάλλει τις επαχθείς αντισυνταγματικές περικοπές μισθών και συντάξεων.
Ως τελευταία εξέλιξη, ο κ. ΜΠΑΡΜΠΟΥΡΗΣ ανέφερε την υποβολή του κοινού με την ΠΟΑΞΙΑ Υπομνήματος θέσεων και συμπληρωματικών στοιχείων που ζητήθηκαν από τις Ομοσπονδίες κατά τη συνεδρίαση της 7ης Μαίου 2018, του Στ' Τμήματος του Συμβουλίου Επικρατείας, όπου συζητήθηκε η κοινή αίτηση ακύρωσης των δυο Ομοσπονδιών κατά της πράξης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, για την εφαρμογή του Ν.4472/2017, δηλαδή του νέου μισθολογίου των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας.
Μετά την υποβολή του Υπομνήματός μας, το Δικαστήριο θα συνεδριάσει εκ νέου για την έκδοση απόφασης, με αβέβαιη, ωστόσο, την χρονική εξέλιξη της όλης διαδικασίας λόγω της παραίτησης του προέδρου του ΣτΕ κ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ.
Η Ομοσπονδία, είναι σαφές ότι παρακολουθεί τις πρωτόγνωρες αυτές διαδικασίες και ευελπιστεί στην ανεπηρέαστη κρίση του αρμόδιου Τμήματος, πέρα και πάνω από πολιτικές σκοπιμότητες.
Επίσης, έγινε ενημέρωση για τα εκκρεμή θέματα της αποζημίωσης των δοκίμων και της τοποθέτησής τους σε Υπηρεσίες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα και χωρίς να επιβαρύνονται οικονομικά, γεγονός που δεν έχει ακόμα επιλυθεί καθώς το Υπουργείο Οικονομικών ακολουθεί την παρελκυστική τακτική που ακολουθεί και για όλα τα άλλα θέματα, όπως η μη έκδοση της ΚΥΑ για τα υπομνήματα κλπ. Για το θέμα αυτό, ειδικότερα, αποφασίστηκε να ζητηθεί εγγράφως από το Αρχηγείο η παροχή στοιχείων για το εύρος του χρονίζοντος αυτού προβλήματος ούτως ώστε να υπάρξει επιτέλους μια κεντρική παρέμβαση με στόχο την επίλυσή του για να δοθεί τέλος στην αγωνία των ενδιαφερομένων που έχουν πληρώσει από τις τσέπη τους τις εκάστοτε σκοπιμότητες και αβελτηρίες των κυβερνώντων (περικοπές δαπανών, υπερφορολόγηση για την επίτευξη «πλεονασμάτων» κλπ).
Ειδικότερα, από τον αντιπρόεδρο Οικονομικών κ. Βασίλειο ΠΑΝΤΑΖΗ τονίστηκε κατηγορηματικά ότι είναι εξηγήσιμη η στάση του Υπουργείου Οικονομικών. Αποφεύγει την έκδοση του αναγκαίου Π.Δ. για τη διαδικασία υπολογισμού των οδοιπορικών των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων, βάσει των διατάξεων του ν.4336/2015, διότι τούτο αποτελεί πολιτική επιλογή της κυβέρνησης. Η τελευταία προθεσμία για την έκδοση του Π.Δ. λήγει στις 18 Ιουνίου 2018 και ουδείς γνωρίζει τι μέλλει γενέσθαι αφού κυριαρχούν οι πολιτικές σκοπιμότητες και όχι το συμφέρον των ενστόλων και η εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών.
Τέλος, για τις μετακινήσεις με τα ΜΜΜ των συναδέλφων που υπηρετούν στο Λεκανοπέδιο Αττικής, το ΔΣ ενημερώθηκε για τις τελευταίες παρεμβάσεις μας και ότι τελικά συμφωνήθηκε σε επίπεδο συναρμόδιων Υπουργείων η χορήγηση 25.000 καρτών για απεριόριστες διαδρομές, ενώ προβλήματα που ανακύπτουν με άλλες κατηγορίες συναδέλφων, καταγράφονται από μέρους μας και θα τεθούν σε επόμενες συναντήσεις της Ομοσπονδίας με την Ηγεσία.
Από τον Γενικό Γραμματέα της Ομοσπονδίας κ. Γεώργιο ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑ το ΔΣ ενημερώθηκε για τη συμμετοχή μας στην πρόσφατη διαμαρτυρία του Συλλόγου ΑΞ.Ι.Α. για την κατάργηση του άρθρου 12 του ν.4387/2016 για τις συντάξεις χηρείας και για την παρέμβασή μας αναφορικά με το προσφυγικό - μεταναστευτικό με αφορμή την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Λέσβο, όπου δείξαμε την οξύτητα του προβλήματος και την επικινδυνότητα με την οποία βρίσκονται καθημερινά αντιμέτωποι οι συνάδελφοί μας.
Η Ομοσπονδία συνεχίζει τον αγώνα της με σοβαρότητα και υπευθυνότητα, αποφεύγοντας βεβιασμένες κινήσεις και πρόσκαιρους εντυπωσιασμούς, που δεν εξυπηρετούν, αλλά αντιθέτως υπονομεύουν το κοινό αγωνιστικό μέτωπο Πρωτοβαθμίων Ενώσεων και Ομοσπονδίας με τις λοιπές συνδικαλιστικές οργανώσεις των Σωμάτων Ασφαλείας και Ενόπλων Δυνάμεων.
Υπό τις παρούσες συγκυρίες, όταν η κυβέρνηση διατείνεται ότι βγαίνουμε από τα Μνημόνια και εισερχόμαστε στην κανονικότητα μιας ευρωπαϊκής χώρας, το συνδικαλιστικό μας κίνημα οφείλει να μην αποπροσανατολιστεί από τους βασικούς του στόχους, όπως αυτοί έχουν χαραχτεί ξεκάθαρα και στο πρόσφατο 28ο τακτικό μας πανελλαδικό συνέδριο.
Το σύνθημά μας «Ασφάλεια και Δικαιοσύνη, ως θεμέλιοι λίθοι της κοινωνικής ευημερίας», είναι επίκαιρο όσο ποτέ άλλοτε.
Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

   
     O Πρόεδρος                              Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος
read more

Ομόφωνα στηρίζουμε το θεσμό της Δικαιοσύνης


Αθήνα, 16 Μαΐου 2018
Αρ. Πρωτ.: 200/4/269
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, τονίζει ομόφωνα ότι η παραίτηση του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας κ. Νικολάου ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ, δημιουργεί στην Π.Ο.ΑΣ.Υ. και σε κάθε Έλληνα αστυνομικό εύλογο προβληματισμό και ανησυχία. Οι θεσμοί και τα πρόσωπα που τους υπηρετούν πρέπει να προστατεύονται όταν βάλλονται.
Η Ελληνική Αστυνομία, ως θεσμικός παράγοντας για φύλαξη της εσωτερικής ειρήνης και ασφάλειας των πολιτών, βάλλεται καθημερινά. Και αντέχει. Δηλώνουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στο πρόσωπο του Προέδρου του Συμβουλίου Επικρατείας ως εκπροσώπου της Δικαστικής Εξουσίας, που τόσο άδικα βάλλεται και προσβάλλεται.
Τα θεσμικά όργανα της Πολιτείας και η Κυβέρνηση ειδικότερα, οφείλουν να λάβουν σοβαρά υπόψη τους τις επισημάνσεις του Προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Χώρας και, ασκώντας τα συνταγματικά τους καθήκοντα, να αποδείξουν ότι όχι μόνο σέβονται τις αποφάσεις των Δικαστηρίων, αλλά και ότι η πολιτική που εφαρμόζουν προσαρμόζεται στις δικαστικές αποφάσεις, που δίδουν τα συνταγματικά θεμέλια και τις αρχές πάνω στις οποίες υποχρεούνται να νομοθετούν.
Το τέλος των μνημονίων δεν μπορεί να σημάνει και το τέλος θεσμών που αντιστάθηκαν με διαχρονικό όφελος των Ελλήνων πολιτών.
Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

    
    O Πρόεδρος                              Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος
read more

Κατάργηση του απάνθρωπου άρθρου 12 για τις συντάξεις χηρείας


Αθήνα, 11 Μαΐου 2018
Αρ. Πρωτ.: 603/11/7
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Στο πλευρό των μελών του Συλλόγου Συζύγων Θανόντων «ΑΞ.Ι.Α» που ιδρύθηκε με βασικό στόχο τον αγώνα για την κατάργηση του απάνθρωπου άρθρου 12 του ν.4387/2016, βρέθηκε σήμερα η Ομοσπονδία, κατά την εκδήλωση διαμαρτυρίας που διοργανώθηκε έξω από το υπουργείο Εργασίας, στην Οδό Σταδίου, με αφορμή τη συμπλήρωση δυο ετών από την ψήφισή του.
Το αγωνιστικό μήνυμα της Ομοσπονδίας μετέφερε ο Γενικός Γραμματέας κ. Γιώργος ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ, ο οποίος τόνισε ότι από την πρώτη στιγμή τόσο ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γρηγόρης ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ, που δεν μπόρεσε να είναι προσωπικά παρών, λόγω ειλημμένων υποχρεώσεων, όσο και ολόκληρο το ΔΣ, είχαν επισημάνει την απαράδεκτη αυτή ρύθμιση και είχαν απαιτήσει από την κυβέρνηση και τον αρμόδιο υπουργό, να μην τολμήσουν να την ψηφίσουν.
Δυστυχώς, δεν μας άκουσαν και νομοθέτησαν μια ρύθμιση άδικη και απαξιωτική για το σύνολο των εργαζομένων. Γι΄ αυτό άλλωστε συνάντησε και την καθολική κατακραυγή στα Σώματα Ασφαλείας και στις Ένοπλες Δυνάμεις, αλλά και ευρύτερα στην κοινωνία, γεγονός που φάνηκε και από τους φορείς που δήλωσαν παρών στη σημερινή διαμαρτυρία.
Η Ομοσπονδία μας, από την πλευρά της, είχε θέσει αμέσως στις προτεραιότητές της την ανάδειξη του αιτήματος αυτού, αφού το άρθρο 12 αφορούσε και αφορά και την αστυνομική οικογένεια. Απευθυνθήκαμε στην Κυβέρνηση, ενημερώσαμε τους βουλευτές και τα πολιτικά κόμματα και στηρίξαμε όλες τις παρεμβάσεις και τις καταγγελίες του Συλλόγου «ΑΞ.Ι.Α.», που με τις πρωτοβουλίες του, κατάφερε να αναδείξει το εύρος της αδικίας στα μάτια της κοινής γνώμης και να ασκήσει την δέουσα πίεση προς τους αρμόδιους υπουργούς προκειμένου να καμφθεί η αδιάλλακτη στάση τους. Όποια κι αν είναι ωστόσο η απόφασή τους, το βέβαιο είναι ότι μόνο με τη σθεναρή μας αντίσταση και διαμαρτυρία θα δοθεί η δίκαιη λύση που επιθυμούμε.
Τέλος, καλέσαμε για άλλη μια φορά την Κυβέρνηση να σεβαστεί επιτέλους το δίκαιο αίτημα όλων των ενστόλων και να προβεί άμεσα στην κατάργηση του απάνθρωπου άρθρου 12 του ν.4387/2016. Τα ηλικιακά κριτήρια που έχει καθιερώσει για τη χορήγηση των συντάξεων χηρείας είναι απαράδεκτα και πρέπει να καταργηθούν για να σταματήσει η προσβολή της μνήμης των νεκρών, αλλά και η καταπάτηση της αξιοπρέπειας των οικείων προσώπων τους. Να μπει τέλος, ένα στοπ στην κλοπή των εισφορών των ασφαλισμένων και να υπάρξει ένα δίκαιο συνταξιοδοτικό σύστημα.
Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

        O Πρόεδρος                              Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος
read more

Συνελήφθησαν 2 υπήκοοι Συρίας οι οποίοι μετέφεραν παράνομα από την Τουρκία στην Ελλάδα παράτυπους αλλοδαπούς

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Κομοτηνή, 9 Μαΐου 2018
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Συνελήφθησαν 2 υπήκοοι Συρίας οι οποίοι μετέφεραν παράνομα από την Τουρκία στην Ελλάδα παράτυπους αλλοδαπούς
Συνελήφθησαν χθες (8-5-2018) τις πρώτες πρωινές ώρες, στην παρέβρια περιοχή της Νέας Βύσσας Έβρου, απ ό αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Ορεστιάδας , δύο (2) αλλοδαποί, υπήκοοι Συρίας, ηλικίας 30 και 23 ετών, οι οποίοι μετέφεραν, παράνομα, από την Τουρκία στην Ελλάδα, είκοσι τρεις (23) παράτυπους αλλοδαπούς, υπηκόους Συρίας και Ιράκ.
Αναλυτικότερα, στο πλαίσιο οργανωμένης επιχείρησης, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους δύο (2) διακινητές, διότι τους εντόπισαν να μεταφέρουν παράνομα, από την Τουρκία στην Ελλάδα, διασχίζοντας τον ποταμό Έβρο με δύο (2) πλαστικές βάρκες, είκοσι τρεις (23) παράτυπους αλλοδαπούς.
Με τη σύλληψη των δραστών απετράπη η παράνομη είσοδος στο ελληνικό έδαφος σε άλλους 100 περίπου παράτυπους αλλοδαπούς, οι οποίοι ανέμεναν επί του τουρκικού εδάφους.
Κατασχέθηκαν δύο (2) πλαστικές βάρκες.
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην κα Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ορεστιάδας, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Ορεστιάδας.
πηγή:http://www.astynomia.gr
read more

Μηνιαίος απολογισμός στα θέματα Οδικής Ασφάλειας

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Κομοτηνή, 8 Μαΐου 2018
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Μηνιαίος απολογισμός στα θέματα Οδικής Ασφάλειας
Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης δημοσιεύει συνολικά στοιχεία που αφορούν θέματα οδικής ασφάλειας και τροχονομικής αστυνόμευσης που συνέβησαν, κατά τη διάρκεια του μηνός Απριλίου του 2018, στην εδαφική αρμοδιότητα των νομών Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας και Δράμας. Η δημοσίευση των μηνιαίων στοιχείων συνοδεύεται με στατιστικά – αριθμητικά στοιχεία του αντίστοιχου περσινού μήνα.
α. Τροχαία Ατυχήματα
Στην εδαφική αρμοδιότητα της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σημειώθηκαν 33 τροχαία δυστυχήματα (έναντι 29 το 2017). Ειδικότερα σημειώθηκαν :
 • 1 θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα (έναντι 5 το 2017)
 • 3 σοβαρά τροχαία ατυχήματα (όπως επίσης το 2017)
 • 29 ελαφριά τροχαία ατυχήματα (έναντι 21 το 2017)
Από τα τροχαία δυστυχήματα που συνέβησαν σε αστικές και αγροτικές περιοχές των νομών καταγράφηκαν συνολικά 45 παθόντες (έναντι 38 το 2017). Ειδικότερα καταγράφηκαν :
 • 1 νεκρός (έναντι 5 το 2017)
 • 4 βαριά τραυματίας (όπως επίσης το 2017)
 • 40 ελαφρά τραυματίες (έναντι 29 το 2017)
Τα κυριότερα αίτια των τροχαίων ατυχημάτων – δυστυχημάτων, όπως προέκυψε από την αστυνομική τροχονομική έρευνα, ήταν:
 • Η οδήγηση σε κατάσταση μέθης
 • Η παραβίαση προτεραιότητας
 • Η απόσπαση της προσοχής του οδηγού
 • Η κίνηση στο αντίθετο ρεύμα
 • Μη τήρηση απόστασης ασφαλείας
β. Δράσεις Τροχονομικής αστυνόμευσης
Οι Υπηρεσίες Τροχαίας της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα, εφαρμόζοντας συγκεκριμένο σχεδιασμό, που προβλέπει μέτρα οδικής ασφάλειας και τροχονομικής αστυνόμευσης για την ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων και των πολιτών, καθώς και για την πρόληψη και αποτροπή ατυχημάτων και δυστυχημάτων σε όλο το οδικό δίκτυο.
Στο πλαίσιο των τροχονομικών δράσεων, τον μήνα Απρίλιο του 2018, βεβαιώθηκαν συνολικά 5.686 παραβάσεις, από τις οποίες οι 1.879 ήταν επικίνδυνες παραβάσεις, ως ακολούθως :
 • 1209 για υπερβολική ταχύτητα
 • 164 για οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύματος (μέθη)
 • 136 για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα
 • 50 για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη
 • 129 για μη χρήση κράνους κατά την οδήγηση
 • 131 για μη χρήση της ζώνης ασφαλείας κατά την οδήγηση
 • 35 για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση
 • 10 για αντικανονικό προσπέρασμα
 • 12 για φθαρμένα ελαστικά
 • για αντικανονικούς ελιγμούς
γ. Συμβουλές Οδικής Ασφάλειας
Η Ελληνική Αστυνομία ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη στα θέματα ασφαλούς οδήγησης και οδικής ασφάλειας με σκοπό να συμβάλλει στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχημάτων υπενθυμίζει σε όλους τους οδηγούς και τους χρήστες του οδικού δικτύου ότι η οδική ασφάλεια είναι υπόθεση όλων μας.
Στο πλαίσιο αυτό οι οδηγοί οφείλουν να εφαρμόζουν τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, να οδηγούν με σύνεση και προσοχή και να ακολουθούν τις υποδείξεις και τις συμβουλές του προσωπικού της Τροχαίας.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οδηγώ με ασφάλεια σημαίνει :
 • Μαθαίνω και εφαρμόζω τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
 • Έχω διαρκώς τεταμένη την προσοχή μου στην οδήγηση και τον έλεγχο του οχήματος
 • Όταν οδηγώ δεν έχω καταναλώσει οινοπνευματώδη ποτά
 • Δεν παραβιάζω τα όρια ταχύτητας
 • Φορώ πάντα ζώνη ασφαλείας
 • Τοποθετώ τα παιδιά σε παιδικό κάθισμα στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου και τους φορώ ζώνη ασφαλείας
 • Σε περίπτωση που οδηγώ ή είμαι συνεπιβάτης σε μοτοσικλέτα φορώ πάντα κράνος
 • Δεν κάνω αντικανονικά προσπεράσματα
 • Δεν παραβιάζω τον κόκκινο σηματοδότη
 • Σταματώ στο STOP και δίνω προτεραιότητα
 • Δεν μιλώ στο κινητό όταν οδηγώ
 • Δίνω προτεραιότητα στους πεζούς
 • Σέβομαι τα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων.
Οι παραπάνω συμβουλές θα επαναλαμβάνονται διαρκώς με σκοπό να συμβάλλουν στην εμπέδωση της κυκλοφοριακής και οδικής κουλτούρας.

πηγή:http://www.astynomia.gr
read more

Μηνιαία δραστηριότητα αστυνομικών υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Κομοτηνή, 8 Μαΐου 2018
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Μηνιαία δραστηριότητα αστυνομικών υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Κατά τη διάρκεια του μηνός Απριλίου του έτους 2018, από τις αστυνομικές υπηρεσίες της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης:
α. Συνελήφθησαν συνολικά 4.249 άτομα και ειδικότερα:
 • Τριάντα οχτώ (38) διακινητές μη νόμιμων μεταναστών.
 • Τρεις χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα έξι (3.986) αλλοδαποί για παράνομη είσοδο και παραμονή στη χώρα.
 • Τρείς (3) άτομα για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα .
 • Τέσσερα (4) άτομα για εκβίαση και εμπρησμό.
 • Επτά (7) άτομα για ληστεία.
 • Είκοσι εννιά (29) άτομα για κλοπές – διαρρήξεις.
 • Επτά (7) άτομα για απόπειρα κλοπής.
 • Τριάντα εννιά (39) άτομα για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών.
 • Οχτώ (8) άτομα για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.
 • Ένα (1) άτομο για απόπειρα απάτης.
 • Επτά (7) άτομα για παράβαση της νομοθεσίας περί παιγνίων.
 • Δύο (2) άτομα για παράβαση της νομοθεσίας περί τελωνειακού κώδικα.
 • Δύο (2) άτομα για πλαστογραφία.
 • Πέντε (5) άτομα για παράβαση της νομοθεσίας περί βεγγαλικών, πυροτεχνημάτων, φωτοβολίδων και παιδικών αθυρμάτων.
 • Τριάντα εννιά (39) άτομα διωκόμενα με Εντάλματα Σύλληψης και καταδικαστικές αποφάσεις.
 • Δέκα (10) άτομα για παράβαση της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας.
 • Εξήντα δύο (62) άτομα για λοιπά αυτεπαγγέλτως διωκόμενα αδικήματα (υγειονομικές παραβάσεις, παραβάσεις Κ.Ο.Κ. κ.λ.π.).
β. Εξιχνιάσθηκαν ενδεικτικά:
 • Τρείς (3) ληστείες
 • Τριάντα εννέα (39) κλοπές – διαρρήξεις.
 • Δέκα εννέα (19) απόπειρες κλοπής.
 • Δύο (2) απάτες.
 • Μία (1) απόπειρα απάτης.
γ. Σπείρες:
 • Συνελήφθησαν 4 μέλη κυκλώματος, τα οποία δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών.
 • Εξαρθρώθηκε σπείρα, η οποία είχε μετατρέψει κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Αλεξανδρούπολη, σε χώρο διεξαγωγής παράνομων τυχερών παιγνίων.
δ. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων:
 • Ακατέργαστη κάνναβη 112 κιλά και 618 γραμμάρια
 • Δενδρύλλια κάνναβης 34
 • Ηρωίνη 6,40 γραμμάρια
 • Κοκαΐνη 3 γραμμάρια
 • Μεθαδώνη 1 δοχείο συνολικού βάρους 217 γραμμάριων
 • Ναρκωτικά δισκία 70
 • Εξοπλισμός υδροπονικής καλλιέργειας κάνναβης
 • Ζυγαριές 5
 • Πακέτα τσιγάρων 392
 • Κυνηγετικά όπλα 5
 • Πιστόλια 4
 • Πολεμικά τυφέκια 1
 • Φυσίγγια 202
 • Μαχαίρια 7
 • Γκλόπ 4
 • Σπρέι 2
 • Συσκευή ηλεκτρικής εκκένωσης ( tazer ) 1
 • Βεγγαλικά , κροτίδες , παιδικά αθύρματα 11.058
 • Είδη παρεμπορίου 564
 • Λαθραία τσιγάρα 437 πακέτα
 • Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 32
 • Οχήματα 34
 • Βάρκες 8
ε. Ανευρέθηκαν συνολικά:
 • Είκοσι έξι (26) κλεμμένα οχήματα (αυτοκίνητα - δίκυκλα).
πηγή:http://www.astynomia.gr
read more

Αίτηση ακύρωσης των Ομοσπονδιών στο ΣτΕ για το μισθολόγιο


Αθήνα, 07 Μαΐου 2018
Αριθ. Πρωτ.: 500/7/47
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Στη 7μελή Σύνθεση, λόγω σπουδαιότητας, του Στ' Τμήματος του Συμβουλίου Επικρατείας, συζητήθηκε σήμερα η κοινή αίτηση ακύρωσης των Ομοσπονδιών Π.Ο.ΑΣ.Υ. και Π.Ο.ΑΞΙ.Α, κατά της πράξης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, για την εφαρμογή του Ν.4472/2017, δηλαδή του νέου μισθολογίου των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας.
Κατά την ακροαματική διαδικασία, υπό την προεδρεία της Αντιπροέδρου του ΣτΕ Μ. Καραμανώφ, και ύστερα από την εκτενή εισήγηση της Εισηγήτριας Συμβούλου Ε. Παπαδημητρίου, οι νομικοί σύμβουλοι που εκπροσώπησαν τις Ομοσπονδίες κ.κ. Χαρ. Μπουκουβάλας και Ρ. Μπαρμπούρης, ανέπτυξαν προφορικά, με συνοπτική ακρίβεια, τις ήδη διατυπωθείσες θέσεις των Ομοσπονδιών. Χορηγήθηκε προθεσμία έως τις 17-5-2018 για την κατάθεση υπομνήματος, ύστερα από την οποία το Δικαστήριο θα συνεδριάσει για την έκδοση απόφασης.
«Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά προσφυγή της ΠΟΑΣΥ και της ΠΟΑΞΙΑ στην Δικαιοσύνη για την ακύρωση, ουσιαστικά, και αυτού του μισθολογίου, ως αντίθετο με τις Συνταγματικές Αρχές της ιδιαίτερης μισθολογικής αντιμετώπισης των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας και της αξιοπρεπούς διαβίωσης των ανδρών και γυναικών που υπηρετούν σε αυτά. Με δεδομένη την επικινδυνότητα του επαγγέλματος, που για πρώτη φορά ομολογείται ρητά σε επίσημο κείμενο, και μάλιστα σε απόφαση της Ολομέλειας του Ανωτάτου Διοικητικού Ακυρωτικού Δικαστηρίου, δίνουμε εκ νέου τη δικαστική αυτή μάχη για να πετύχουμε – έστω και δικαστικά – την κατοχύρωση ενός μισθολογίου για τα στελέχη των σωμάτων ασφαλείας που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες και στην αξιοπρεπή διαβίωσή τους, όπως αυτή προσδιορίζεται από τις Συνταγματικές Αρχές που τέθηκαν από το Συμβούλιο Επικρατείας», τόνισαν, μεταξύ άλλων, ο νομικός σύμβουλος της ΠΟΑΣΥ Χαρ. Μπουκουβάλας και ο νομικός σύμβουλος της ΠΟΑΞΙΑ Ρ. Μπαρμπούρης, οι οποίοι δεν παρέλειψαν να επισημάνουν την ιδιαίτερη δυσκολία του εγχειρήματος.
«Για εμάς, το αστυνομικό προσωπικό κάθε βαθμίδας, τα πράγματα είναι ξεκάθαρα: Εφόσον το καινούριο μισθολόγιο εισάγει διατάξεις δυσμενέστερες από το προηγούμενο (Ν.4307/2014), το οποίο ήδη έχει κριθεί αντισυνταγματικό, κατά λογική συνέπεια, και αυτό είναι αντισυνταγματικό και θα πρέπει το Συμβούλιο Επικρατείας να μας δικαιώσει και πάλι», υποστήριξε ο Πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ Γρ. Γερακαράκος.
Ο πρόεδρος της ΠΟΑΞΙΑ κ. Ιωάννης Κατσιαμάκας, πρόσθεσε με τη σειρά του ότι ως Ομοσπονδίες των Σωμάτων Ασφαλείας, με πλήρη συναίσθηση του ρόλου μας έναντι όλων των συναδέλφων, δίνουμε τη μάχη για να εξαλειφθούν οι αδικίες και οι ανισότητες του νέου μισθολογίου τόσο στα ελληνικά όσο και στα ευρωπαϊκά, αν χρειαστεί, δικαστήρια.
Επιμέρους εσωτερικές αντισυνταγματικότητες, ή αστοχίες του νομοθέτη, δεν μπορούν στο παρόν στάδιο να απασχολήσουν τις Ομοσπονδίες, οι οποίες διεξάγουν το δικαστικό τους αγώνα για την συνολική κήρυξη και αυτού του μισθολογίου ως αντισυνταγματικού, δια των εκτελεστικών του πράξεων, με δεδομένη τη συλλήβδην αναμόρφωση του μισθολογίου και τη δημιουργία δεκάδων κατηγοριών και υποπεριπτώσεων. Η δικαστική στόχευση αφορά στο όλον και όχι σε επιμέρους ζητήματα, καθώς η ευθύνη των Ομοσπονδιών εκτείνεται στο σύνολο του αστυνομικού προσωπικού που εκπροσωπούν.
Για κάθε εξέλιξη που αφορά στη θεμελιώδη αυτή διεκδίκηση, οι Ομοσπονδίες θα ενημερώσουν υπεύθυνα τα μέλη τους με νεότερη ανακοίνωση.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.
Για την Π.Ο.Α.Ξ.Ι.Α.
O ΠρόεδροςΟ Γενικός ΓραμματέαςO ΠρόεδροςΟ Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ ΓρηγόριοςΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ ΓεώργιοςΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑΣ ΙωάννηςΒΕΛΛΙΟΣ Ανδρέας
read more

Ασφάλεια & κοινωνική ευημερία αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιστροφή της Χώρας στην κανονικότητα

poasy4Αθήνα, 02 Μαΐου 2018

Αρ. Πρωτ.: 800/6/67
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Ενόψει της αυριανής επίσκεψης του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη ΤΣΙΠΡΑ στη Λέσβο και της ομιλίας του στο πλαίσιο του συνεδρίου που διεξάγεται για την αναπτυξιακή προοπτική της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, η Ομοσπονδία μας οφείλει να επισημάνει ότι βασική προϋπόθεση οποιασδήποτε οικονομικής άνθησης και κοινωνικής ευημερίας αποτελεί η ορθή λειτουργία των Υπηρεσιών ασφαλείας στη συγκεκριμένη περιοχή, ώστε το αίσθημα ασφαλείας να είναι αισθητό από όλους.
Η παράμετρος αυτή, που σκοπίμως έμενε «κάτω από το χαλί», όλα τα προηγούμενα χρόνια, αρχίζει να απασχολεί το δημόσιο διάλογο, αλλά και πάλι αποσπασματικά και χάριν σκοπιμοτήτων.
Καλούμε τον Πρωθυπουργό της Χώρας, λαμβάνοντας υπόψη τα εκρηκτικά προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί, λόγω των μεταναστευτικών – προσφυγικών ροών τόσο στο Βόρειο Αιγαίο όσο και στον Έβρο ξανά, να αφουγκραστεί αυτά και να δώσει πειστικές απαντήσεις στις αγωνίες των συναδέλφων που υπηρετούν στις εσχατιές της ελληνικής επικράτειας, αλλά και των κοινωνιών που ασφυκτιούν ακόμα, εξαιτίας πολλών αιτίων, σε συνθήκες οικονομικής κρίσης.
Ουδείς επιτρέπεται πλέον να παραβλέπει το γεγονός ότι η Ελληνική Αστυνομία έχει δυσανάλογα επιβαρυνθεί από τη διαχείριση του μεταναστευτικού – προσφυγικού σε σχέση με άλλες Υπηρεσίες, με αποτέλεσμα προ πολλού να έχουν οι συνάδελφοί μας υπερβεί τα όρια αντοχών τους, ιδίως όσοι απασχολούνται στα κέντρα κράτησης και τις δομές πρώτης υποδοχής.
Αν οι προτάσεις και τα σχέδια – περί ανάπτυξης – της Κυβέρνησης δεν περιλαμβάνουν μέτρα ενίσχυσης των αστυνομικών δομών και όλων των άλλων κρατικών Υπηρεσιών του ενιαίου συστήματος ασφαλείας της χώρας, τότε οι επιπτώσεις της κοινωνικής και οικονομικής κρίσης θα συνεχίσουν να αφήνουν τα «ματωμένα αποτυπώματά» τους παντού, υπονομεύοντας τις όποιες προσπάθειες για επιστροφή της Χώρας στην «κανονικότητα».
Ασφάλεια και κοινωνική ευημερία είναι έννοιες αλληλένδετες, ας το αντιληφθεί και η Κυβέρνηση.
Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

        O Πρόεδρος                              Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος
read more

Σύλληψη 2 υπηκόων Συρίας οι οποίοι μετέφεραν, παράνομα, από την Τουρκία στην Ελλάδα μη νόμιμους μετανάστες

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Κομοτηνή, 4 Μαΐου 2018
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σύλληψη 2 υπηκόων Συρίας οι οποίοι μετέφεραν, παράνομα, από την Τουρκία στην Ελλάδα μη νόμιμους μετανάστες
Συνελήφθησαν χθες (3-5-2018) τις πρώτες πρωινές ώρες, στην παρέβρια περιοχή της Νέας Βύσσας Έβρου, απ ό αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Ορεστιάδας , δύο (2) αλλοδαποί, υπήκοοι Συρίας, ηλικίας 36 και 26 ετών, οι οποίοι μετέφεραν, παράνομα, από την Τουρκία στην Ελλάδα, εννέα (9) μη νόμιμους μετανάστες, υπηκόους Συρίας.
Αναλυτικότερα, στο πλαίσιο οργανωμένης επιχείρησης, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους δύο (2) διακινητές, διότι τους εντόπισαν να μεταφέρουν παράνομα, από την Τουρκία στην Ελλάδα, διασχίζοντας τον ποταμό Έβρο με πλαστική βάρκα, εννέα (9) μη νόμιμους μετανάστες.
Με τη σύλληψη των δραστών απετράπη η παράνομη είσοδος στο ελληνικό έδαφος σε άλλους 120 περίπου μη νόμιμους μετανάστες, οι οποίοι ανέμεναν επί του τουρκικού εδάφους.
Κατασχέθηκε η παραπάνω βάρκα.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην κα Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ορεστιάδας, ενώ την προανάκριση ενήργησε το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Ορεστιάδας.
πηγή:www.astynomia.gr
read more

Συνελήφθησαν 6 άτομα κατηγορούμενα για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών στους νομούς Έβρου, Καβάλας και Δράμας

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

                                 Κομοτηνή, 1 Μαΐου 2018
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Συνελήφθησαν 6 άτομα κατηγορούμενα για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών στους νομούς Έβρου, Καβάλας και Δράμας
Κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 15 φυτά κάνναβης, 234,1 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, ποσότητες μεθαδόνης, ηρωίνης και κοκαΐνης
Συνελήφθησαν χθες (30-4-2018) και σήμερα (1-5-2018), στους νομούς Έβρου, Καβάλας και Δράμας, στο πλαίσιο των ειδικών δράσεων για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών, από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας Ορεστιάδας, Αλεξανδρούπολης, Καβάλας και Δράμας, τέσσερις (4) ημεδαποί, ηλικίας 52, 51, 33 και 23 ετών και δύο (2) αλλοδαποί, υπήκοοι Ρουμανίας, ένας 33χρονος και μία 27χρονη, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκαν ξεχωριστές δικογραφίες για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών.
Αναλυτικότερα, στην πρώτη περίπτωση, χθες το απόγευμα, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ορεστιάδας με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου Κυπρίνου Ορεστιάδας, εντόπισαν τον 33χρονο, ο οποίος οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο μετέβη στο Συνοριακό Σημείο Διέλευσης Κυπρίνου, προκειμένου να πραγματοποιήσει είσοδο στη χώρα.
Κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο εσωτερικό του οχήματος καθώς και την κατοχή του, βρέθηκαν, επιμελώς κρυμμένα, μία συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη, βάρους 206 γραμμαρίων, μία συσκευασία με ηρωίνη, βάρους 6,4 γραμμαρίων και ένα πλαστικό δοχείο με μεθαδόνη, βάρους 217 γραμμαρίων, τα οποία, όπως προέκυψε, είχε εισάγει από τη Βουλγαρία.
Στη δεύτερη περίπτωση, χθες το μεσημέρι, σε χωριό της Δράμας, αστυνομικοί της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Ασφάλειας Δράμας, συνέλαβαν τον 52χρονο, διότι εντόπισαν σε οικόπεδο και την οικία του, δώδεκα (12) φυτά κάνναβης, ύψους από 20 έως 30 εκατοστών και μία (1) συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη, βάρους 10,1 γραμμαρίων.
Στην τρίτη περίπτωση, το ίδιο μεσημέρι, σε χωριό της Δράμας, οι παραπάνω αστυνομικοί, συνέλαβαν τον 51χρονο, διότι εντόπισαν σε οικόπεδο και την οικία του, τρία (3) φυτά κάνναβης, ύψους από 4 έως 7 εκατοστά και μία (1) συσκευασία με μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης.
Στην τέταρτη περίπτωση, χθες το μεσημέρι, στο Συνοριακό Σημείο Διέλευσης Κήπων, οι δύο υπήκοοι Ρουμανίας, επιβαίνοντες σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, μετέβησαν στο Συνοριακό Σημείο Διέλευσης Κήπων, προκειμένου να πραγματοποιήσουν έξοδο από τη χώρα.
Εκεί κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο εσωτερικό του αυτοκινήτου βρέθηκε επιμελώς κρυμμένη μία συσκευασία με μικροποσότητα ηρωίνης.
Στην πέμπτη περίπτωση, σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες, στην Καβάλα, αστυνομικοί του Τμήματος Ασφάλειας Καβάλας, συνέλαβαν τον 23χρονο, διότι κατείχε μία νάιλον συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη, βάρους 13,9 γραμμαρίων.
Οι δικογραφίες που σχηματίσθηκαν θα υποβληθούν στους αρμόδιους Εισαγγελείς, ενώ την προανάκριση ενήργησαν η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ορεστιάδας, τα Τμήματα Ασφάλειας Δράμας και Καβάλας και το Τμήμα Διαβατηριακού Ελέγχου Κήπων Αλεξανδρούπολης.
πηγή:www.astynomia.gr

read more