Σ.Ε.Α.Υ.Ο

Σ.Ε.Α.Υ.Ο

Τροποποίηση ν. 3686/2008 για προαγωγή πτυχιούχων αρχιφυλάκωνΑθήνα, 28 Μαρτίου 2017
Αρ. Πρωτ.:314/9/10
Προς: Τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών
κ. Νικόλαο ΤΟΣΚΑ
Κοιν.: Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας
Αντιστράτηγο κ. Κωνσταντίνο ΤΣΟΥΒΑΛΑ
Κύριε Υπουργέ,
Στο άρθρο 10 παρ. 2 του ν. 3686/2008, περί προαγωγικών εξετάσεων αστυφυλάκων, υπαρχιφυλάκων και αρχιφυλάκων, ορίζεται ότι:
«2. Οι αρχιφύλακες της προηγούμενης παραγράφου προάγονται στο βαθμό του ανθυπαστυνόμου με τη συμπλήρωση πέντε (5) ετών στο βαθμό τους. Κατ' εξαίρεση οι αρχιφύλακες πτυχιούχοι Πανεπιστημίων ή Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) προάγονται στο βαθμό του ανθυπαστυνόμου εφόσον συμπληρώνουν τουλάχιστον δύο (2) και τρία (3) έτη στο βαθμό, αντίστοιχα, και ο τίτλος σπουδών τους δεν λήφθηκε υπόψη για την προαγωγή τους χωρίς εξετάσεις στο βαθμό του αρχιφύλακα.»
Η διάταξη αυτή, με το ως άνω περιεχόμενο, βρίσκεται σε ευθεία αντίθεση με την διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 εδ. α΄ του ν. 3549/2007 για τη «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για την δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπου ορίζεται ρητά: «Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 5 του Συντάγματος, είναι τα ιδρύματα της ανώτατης εκπαίδευσης, η οποία αποτελείται από δύο παράλληλους τομείς: αα) τον πανεπιστημιακό τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει τα Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών και ββ) τον τεχνολογικό τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) και την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.»
Επίσης έρχεται σε αντίθεση και με την διακήρυξη της Μπολόνια αρχικώς και της Πράγας και του Βερολίνου εν συνεχεία, όπου προβλέπεται : η προώθηση της «αναγνωρισιμότητας» των τίτλων σπουδών μέσω του Diploma Supplement («Συμπλήρωμα Διπλώματος»), η υιοθέτηση ενός συστήματος δυο κύκλων σπουδών (προπτυχιακό και μεταπτυχιακό), από τους οποίους ο πρώτος να είναι τουλάχιστον τριετής κι η ολοκλήρωσή του να είναι προϋπόθεση για το δεύτερο κύκλο, η καθιέρωση ενός κοινού συστήματος διδακτικών μονάδων, η προώθηση της κινητικότητας, της ευρωπαϊκής συνεργασίας για τη διασφάλιση της ποιότητας και της ευρωπαϊκής διάστασης στην Ανώτατη Εκπαίδευση.
Τέλος, αντίκειται η προρρηθείσα ρύθμιση και στην πάγια νομολογία των διοικητικών δικαστηρίων, τόσο του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, όσο και του Συμβουλίου της Επικρατείας, ότι η επιμέρους ποσόστωση του αριθμού των εισακτέων των κατατακτηρίων εξετάσεων, χωριστά για υποψηφίους με πτυχίου Α.Ε.Ι. και υποψηφίους με πτυχίο Τ.Ε.Ι., είναι αντισυνταγματική.
Συνεπώς είναι ανάγκη να τροποποιηθεί η ως άνω διάταξη του άρθρου 10 παρ. 2 του ν. 3686/2008, ώστε να αρθεί η αντισυνταγματικότητα και να αντιμετωπισθούν με ίσο τρόπο οι κάτοχοι πτυχίων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., ως νόμος ορίζει.
Κύριε Υπουργέ,
Για τους λόγους αυτούς ζητούμε, την τροποποίηση του ανωτέρω άρθρου 10 παρ. 2 εδ. β΄ του ν. 3686/2008, με προτεινόμενο κείμενο τροποποίησης ως ακολούθως:
«Κατ''εξαίρεση οι αρχιφύλακες πτυχιούχοι Πανεπιστημίων ή Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) προάγονται στο βαθμό του ανθυπαστυνόμου εφόσον συμπληρώνουν τουλάχιστον δύο (2) έτη στο βαθμό, και ο τίτλος σπουδών τους δεν λήφθηκε υπόψη για την προαγωγή τους χωρίς εξετάσεις στο βαθμό του αρχιφύλακα.»
Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

    O Πρόεδρος                          Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος      ΜΑΛΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος
read more

Λειτουργία της νέας τηλεφωνικής γραμμής ψυχολογικής υποστήριξης, συμβουλευτικής και ενημέρωσης του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας


Αθήνα, 24 Μαρτίου 2017
Αρ. Πρωτ.: 200/4/237
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Τον προβληματισμό της Ομοσπονδίας εξέφρασε ο πρόεδρος της ΕΓ κ. Γρηγόρης Γερακαράκος στο πλαίσιο της παρουσίασης της νέας τηλεφωνικής γραμμής ψυχολογικής υποστήριξης, συμβουλευτικής και ενημέρωσης του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, με αριθμό 210 – 3410900.
Σύμφωνα με το νέο Προεδρικό Διάταγμα 35/2017 (αρ. φύλλου Εφημερίδας της Κυβερνήσεως 35 από 21/3/2017), «Στο Τμήμα ειδικότητας Ψυχιατρικού του Κεντρικού Ιατρείου Αθηνών λειτουργεί, σε 24ωρη βάση, ειδική τηλεφωνική γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης, συμβουλευτικής και ενημέρωσης, με σκοπό την επικοινωνία του εν ενεργεία προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, του προσωπικού που έχει συνταξιοδοτηθεί, καθώς και των μελών των οικογενειών των με κατάλληλο και εξειδικευμένο προσωπικό. Ειδικότερα ζητήματα που αφορούν στον τρόπο οργάνωσης, λειτουργίας και στελέχωσης της ανωτέρω τηλεφωνικής γραμμής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ρυθμίζονται με διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία εκδίδεται με μέριμνα της Διεύθυνσης Υγειονομικού».
Η Ομοσπονδία μας θεωρεί θετικό το γεγονός ότι επιτέλους η Ηγεσία ενδιαφέρεται και λαμβάνει μέτρα στήριξης του ανθρώπινου δυναμικού της Ελληνικής Αστυνομίας και των οικογενειών του, ωστόσο, επισημαίνει την επιφυλακτικότητα με την οποία αντιμετωπίζεται το όλο εγχείρημα λόγω της διαδικασίας που ακολουθήθηκε και του πλαισίου λειτουργίας της τηλεφωνικής γραμμής.
Ειδικότερα, το γεγονός ότι λειτουργεί εντός του αστυνομικού σώματος και όχι εντός των υγειονομικών δομών του υπουργείου Υγείας, αποτελεί τροχοπέδη δεδομένων των επιφυλάξεων και της χρόνιας δυσπιστίας του προσωπικού για τις πράξεις της αστυνομικής διοίκησης. Ζητούμενο είναι η κατοχύρωση του ιατρικού απορρήτου και η παρεχόμενη ιατρική υποστήριξη χωρίς να επηρεάζεται η υπηρεσιακή υπόσταση του όποιου ενδιαφερόμενου, αλλά και η μη οικονομική επιβάρυνσή του μέσω της αστικής χρέωσης των όποιων συνδιαλέξεων με τους χειριστές της νέας αυτής τηλεφωνικής γραμμής.
Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

    O Πρόεδρος                          Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος      ΜΑΛΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος

read more

Ενημέρωση για τις δράσεις και τους στόχους των νεοσυσταθέντων Οργάνων – Υπηρεσιών του ΣώματοςΑθήνα, 23 Μαρτίου 2017
Αρ. Πρωτ.: 200/4/236
Προς: 
1) Τον Αναπλ. Υπουργό Εσωτερικών
κ. Νικόλαο ΤΟΣΚΑ
2) Τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας
Αντιστράτηγοκ. Κωνσταντίνο ΤΣΟΥΒΑΛΑ
Κοιν.: Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις
Θέμα: «Ενημέρωση για τις δράσεις και τους στόχους των νεοσυσταθέντων Οργάνων – Υπηρεσιών του Σώματος»
Κύριε Υπουργέ,
Κύριε Αρχηγέ,
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων, στο πλαίσιο του θεσμικού της ρόλου και των αρμοδιοτήτων της, από την πρώτη στιγμή, ανέδειξε, τόσο μέσω των εγγράφων της προς εσάς, όσο και μέσω των ανακοινώσεων της, τα πρόβλημα συντονισμού και δράσεων των αρμόδιων οικονομικών Υπηρεσιών του Σώματος στο πλαίσιο αξιοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων από ευρωπαϊκούς πόρους προγραμμάτων, ιδίως αυτούς που αφορούν το μεταναστευτικό – προσφυγικό και την ανάγκη έγκαιρης και ορθότερης δόμησης των προμηθειών του Σώματος, μέσω του συντονισμού των διαγωνισμών, της προσπέλασης των όποιων τεχνικών και νομικών κωλυμάτων.
Μόλις προχθές, με ικανοποίηση διαπιστώσαμε τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αριθμός φύλλου 35-Α, του π.δ. 21/2017, με το οποίο αποδεικνύεται ότι τα οικονομικά – διαχειριστικά προβλήματα που κατά καιρούς επισημαίνουμε είναι πραγματικά και δρομολογείται η επίλυσή τους. Ειδικότερα, διαπιστώνουμε την αλλαγή πλεύσης των Υπηρεσιών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας προς την ορθή κατεύθυνση, μέσω της δημιουργίας Συντονιστικών Οργάνων, αναμόρφωσης συγκεκριμένων Υπηρεσιών του Σώματος και άλλων.
Κύριε Υπουργέ,
Κύριε Αρχηγέ,
Επειδή η Ομοσπονδία μας θεωρεί ότι, οι προαναφερόμενες αλλαγές έχουν ως στόχο την επίλυση των προβλημάτων, τόσο του Σώματος, όσο και του ανθρώπινου δυναμικού που το υπηρετεί, και όχι τη δημιουργία θέσεων και καρεκλών για ημέτερους, παρακαλούμε όπως, το συντομότερο δυνατόν, υπάρξει συνάντηση μαζί μας, προκειμένου να ενημερωθούμε για τις δράσεις και τους στόχους των νεοσυσταθέντων Οργάνων - Υπηρεσιών, αλλά και για τον χρόνο υλοποίησης των εκκρεμών ζητημάτων.
Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

    O Πρόεδρος                          Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος      ΜΑΛΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος
read more

Έκδοση Προεδρικού Διατάγματος περί οδοιπορικών εξόδωνΑθήνα, 23 Μαρτίου 2017
Αρ. Πρωτ.: 503/1/5
Προς:
1) Τον Υπουργό Εθνικής Αμύνης κ. Πάνο ΚΑΜΜΕΝΟ
2) Τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Παναγιώτη ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗ
3) Τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Γεώργιο ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗ
4) Τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Νικόλαο ΤΟΣΚΑ
Θέμα: «Έκδοση Προεδρικού Διατάγματος περί οδοιπορικών εξόδων»
Κύριοι Υπουργοί,
Με τη ψήφιση του ν.4336/2015 τέθηκαν σε εφαρμογή οι νέες διατάξεις που αφορούν τις δαπάνες των μετακινούμενων δημοσίων υπαλλήλων, συμπεριλαμβανομένων και των στρατιωτικών εντός και εκτός της Επικράτειας.

Περαιτέρω, προσδιορίστηκε ότι, με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση των συναρμόδιων Υπουργών, εντός αποκλειστικής προθεσμίας εννέα μηνών από την έναρξη ισχύος του ως άνω νόμου, ήτοι μέχρι την 30/09/2016, θα καθοριστούν το ύψος, οι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής των δαπανών μετακίνησης εσωτερικού και αποζημίωσης εκπαίδευσης στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος, εξακολουθεί να ισχύει το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει τον τρόπο αποζημίωσης των μετακινήσεων των ανωτέρω στελεχών. Στην περίπτωση μη έκδοσής του, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του ανωτέρω νόμου.
Παρότι υπήρξε αρχές του έτους 2016 διακλαδική επιτροπή υπηρεσιακών παραγόντων των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων για τον υπολογισμό των δαπανών μετακίνησης των ένστολων στελεχών και άπλετος χρόνος για επεξεργασία από τα οικονομικά επιτελεία των εμπλεκόμενων Υπουργείων μέχρι την οριζόμενη από τις ανωτέρω διατάξεις προθεσμία (30/9/2016), δυστυχώς, το σχετικό προεδρικό διάταγμα δεν εκδόθηκε.
Εντούτοις, η Κυβέρνηση, μέσω των διατάξεων του άρθρου 62 του ν.4430/2016 και μετά τη λήξη της προαναφερόμενης προθεσμίας, δίδει νέα παράταση στο χρόνο έκδοσης του ανωτέρω προεδρικού διατάγματος και συγκεκριμένα έως την 30/06/2017.
Μέχρι και σήμερα, τρεις (3) μήνες πριν τη λήξη της νέας προθεσμίας, δεν έχει υπάρξει η θέσπιση προεδρικού διατάγματος, με αποτέλεσμα οι όποιες προβληματικές ρυθμίσεις και στρεβλώσεις να χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης από εμάς τους θεσμικούς εκπροσώπους των εργαζομένων στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας.
Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλούμε όπως υπάρξει άμεση ενημέρωση και σχετική εξέλιξη επί του θέματος, δεδομένου ότι υπάρχει ανισότητα μεταξύ των λειτουργών του Κράτους και τιμωρητική συμπεριφορά στους εργαζόμενους που δουλεύουν σκληρά, κάτω από αντίξοες και επικίνδυνες συνθήκες, μετακινούνται συνεχώς, δεν εξοπλίζονται με τα κατάλληλα μέσα και δεν αμείβονται αξιοπρεπώς.
Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

    O Πρόεδρος                          Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος      ΜΑΛΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος
read more

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΑθήνα, 22 Μαρτίου 2017
Αρ. Πρωτ.: 200/2/140α
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Συνεδρίασε χθες, 21 Μαρτίου 2017, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας για ενημέρωση των μελών του από τον πρόεδρο της Εκτελεστικής Γραμματείας κ. Γρηγόρη Γερακαράκο αναφορικά με τις τρέχουσες συνδικαλιστικές πρωτοβουλίες και τα εκκρεμή προς επίλυση αιτήματά μας.
Θέλοντας να επισημάνει την βαρύτητα των πρωτοβουλιών της Ομοσπονδίας και προτού προχωρήσει στην αναλυτική τους παράθεση, ενημέρωσε το Σώμα ότι μετά από συσκέψεις των συμβουλευτικών επιτροπών των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων που έχουν συσταθεί με πρωτοβουλία του υπουργείου Εργασίας για την εύρυθμη λειτουργία και τη σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), επελέγη ως υποψήφιο Τακτικό Μέλος του ΔΣ του ΕΦΚΑ ο Αντιπρόεδρος Οικονομικών της ΠΟΑΣΥ κ. Βασίλειος Πανταζής, μια κατάκτηση που τιμά την Ομοσπονδία μας και το συνδικαλιστικό μας κίνημα γενικότερα, καθόσον η συμμετοχή αυτή και η ενεργή μας δράση, συμβάλει στη διασφάλιση των συμφερόντων του Κλάδου μας.
Ακολούθως, ο πρόεδρος έδωσε έμφαση στον αγώνα μας για την αναγνώριση της επικινδυνότητας της εργασίας, τονίζοντας ότι το προσεχές διάστημα θα παρουσιασθούν οι θέσεις μας στα Πολιτικά Κόμματα προκειμένου αυτές να ληφθούν υπόψη, ανάλογα και με τις νομοθετικές ρυθμίσεις που θα προωθηθούν από την Κυβέρνηση. Η Ομοσπονδία μας έχει εξουσιοδοτήσει το νομικό της σύμβουλο να επεξεργαστεί τέσσερις ξεχωριστές προτάσεις για τη διεκδίκηση του αιτήματος ώστε αυτό να έχει αίσια κατάληξη, ενώ για το θέμα του μισθολογίου δεν υπάρχει καμία εξέλιξη δεδομένου ότι αυτό συνδέεται με το κλείσιμο της αξιολόγησης.
Επίσης αναφέρθηκε στο βαθμολόγιο και στις εργασίες της Επιτροπής που έχει συσταθεί στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας σημειώνοντας ότι η Ομοσπονδία συμμετέχει ενεργά και υπερασπίζεται τα συμφέροντα όλων των μελών της.
Στη συνέχεια έγινε ενημέρωση για τη συμμετοχή μας στη διαβούλευση που βρίσκεται σε εξέλιξη για τη συνταγματική αναθεώρηση και την τροποποίηση του άρθρου 23 του Συντάγματος, προκειμένου να επεκταθεί το δικαίωμα της απεργίας και στο ένστολο δυναμικό των Σωμάτων Ασφαλείας. Υπενθύμισε δε ότι το αίτημα αυτό είχε απασχολήσει την ΠΟΑΣΥ και σε ειδική ημερίδα το 2012, όταν ο συνταγματολόγος τότε και νυν υπεύθυνος για την υποβολή της πρότασης αναθεώρησης του Συντάγματος κ. Γιώργος Κατρούγκαλος, είχε υποστηρίξει ευθέως το δικαίωμα της απεργίας. Θεωρούμε ότι είναι θετική αυτή η εξέλιξη και πρέπει να υποστηριχθεί από όλα τα πολιτικά κόμματα έτσι ώστε ένα πάγιο αίτημά μας να λάβει σάρκα και οστά, καταδεικνύοντας και την ωριμότητα του συνδικαλιστικού μας κινήματος. Άλλωστε, σήμερα οι περισσότεροι Κλάδοι εργαζομένων που εντάσσονται σε ειδικά μισθολόγια, έχουν κατοχυρωμένο το δικαίωμα αυτό. Σημείωσε δε την αντίφαση να μας έχουν εντάξει στον ΕΦΚΑ χωρίς το δικαίωμα της απεργίας, όπως το απολαμβάνουν όλοι οι άλλοι ασφαλισμένοι σε αυτόν.
Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ενημερώθηκε από τους επικεφαλής των Ομάδας εργασίας για το Πειθαρχικό Δίκαιο (Δημήτρης Γεωργαντάς, μέλος ΔΣ ΠΟΑΣΥ-Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Φθιώτιδας), για το Χρόνο Εργασίας (Θεόφιλος Παπαδάκης, Ειδικός Γραμματέας ΠΟΑΣΥ) και την Εκπαίδευση-Μετεκπαίδευση (κ. Χρήστος Συνδρεβέλης, Γραμματέας Δημοσίων Σχέσεων ΠΟΑΣΥ - Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής), οι οποίοι αφού ανέλυσαν το αντικείμενό τους, επισήμαναν τις αναγκαίες αλλαγές με στόχο τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας της Ελληνικής Αστυνομίας και τις οποίες θα υποβάλλουν προς έγκριση αφού γίνει η δέουσα προεργασία και διαβούλευση με τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις. Το προσεχές διάστημα θα συνεδριάσουν και οι λοιπές Επιτροπές της Ομοσπονδίας.
Όσον αφορά την αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας λόγω τέκνων εδόθη από την Ομοσπονδία νομοθετική πρωτοβουλία στην κοινοβουλευτική ομάδα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, όπως και μας εζητήθη.
Επίσης, εκ μέρους του προέδρου κ. Γρηγόρη Γερακαράκου, ο οποίος συμμετέχει στην αρμόδια Επιτροπή κρίσεων-προαγωγών του Α.Ε.Α., έγινε ενημέρωση για την πρόοδο των εργασιών της και κυρίως για το μείζον θέμα που μας απασχολεί, της προαγωγής των Ανθυπαστυνόμων στον επόμενο βαθμό προκειμένου να εξομαλυνθεί η κατανομή στην ιεραρχική δομή του Σώματος και να σταματήσει η «βιομηχανία» δικαστικών προσφυγών από το έτος 2008 έως και σήμερα. Αντικείμενο της Επιτροπής αυτής είναι και τα κριτήρια κρίσεων – προαγωγών του αστυνομικού προσωπικού, ορισμένα εκ των οποίων τέθηκαν ήδη και αφορούν την αξιολόγηση, τη βαθμολογία, το χρόνο παραμονής στο βαθμό, τα ειδικά προσόντα, την καθιέρωση παράλληλης επετηρίδας και άλλα.
Το ΔΣ ενημερώθηκε, τέλος, για την πρόσφατη συνάντηση των Ομοσπονδιών των Σωμάτων Ασφαλείας με το προεδρείο της ΟΣΥΠΑ και τονίστηκε ότι στόχος είναι να μας δοθεί από τα συναρμόδια υπουργεία η σύμβαση παραχώρησης των 14 περιφερειακών αεροδρομίων του ελληνικού δημοσίου στην ιδιωτική εταιρεία FRAPORT καθώς επίσης και το Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και Εσωτερικών (Προστασίας του Πολίτη) και με τον Οργανισμό Συγκοινωνιών σχετικά με την επιτήρηση και φύλαξη των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς από την Ελληνική Αστυνομία. Στο πλαίσιο αυτό και ως αντισταθμιστικό όφελος, προβλέπεται η ελεύθερη μετακίνηση του αστυνομικού προσωπικού, μετά και τη καθιέρωση του ηλεκτρονικού εισιτηρίου.
Η Ομοσπονδία με συνεχείς παρεμβάσεις πιέζει προς όλες τις κατευθύνσεις έτσι ώστε τα φλέγοντα αυτά ζητήματα να τύχουν άμεσης επίλυσης από τους αρμόδιους κυβερνητικούς φορείς. Όσο εισπράττουμε αναβλητικότητα, ολιγωρία και έντεχνη αναβολή της λήψης αποφάσεων, εξαντλείται η υπομονή μας. Ο χρόνος λειτουργεί αμείλικτα και ιδίως για τους κυβερνώντες.
Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

 
   O Πρόεδρος                          Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος      ΜΑΛΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος
read more

Επιστολή για το επίδομα εξομάλυνσηςΑθήνα, 22 Μαρτίου 2017
Αρ. Πρωτ.: 500/3/57
Επιστολή για το επίδομα εξομάλυνσης
Προς:
1) Τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Παναγιώτη ΣΚΟΥΡΛΕΤΗ
2) Τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Νικόλαο ΤΟΣΚΑ
3) Τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Γεώργιο ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗ
Κύριοι Υπουργοί,
Η Ομοσπονδία μας επανέρχεται στο ζήτημα της μη χορήγησης του επιδόματος εξομάλυνσης (ν.4361/2016) στους αστυνομικούς που είναι διαζευγμένοι ή σε διάσταση ή άγαμοι με τέκνα, το οποίο, δυστυχώς, παρά το δεδικασμένο του αιτήματός μας (προσφυγή Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών στη Δικαιοσύνη και νομολογία Συμβουλίου της Επικρατείας, Ελεγκτικό Συνέδριο) και παρά τις συνεχείς οχλήσεις μας, η απαιτούμενη Κοινή Υπουργική Απόφαση, δεν έχει λάβει τις υπογραφές σας με αποτέλεσμα να προσβάλλεται βάναυσα η αξιοπρέπεια των συναδέλφων μας αυτής της κατηγορίας, αλλά και να παρατείνεται περαιτέρω η οικονομική τους ένδεια.
 Η κοστολόγηση της χορήγησης αυτού του επιδόματος στους δικαιούχους αστυνομικούς έχει υπολογιστεί στο ποσό των 700.000 ευρώ περίπου, το οποίο προφανώς είναι υπέρογκο, εν αντιθέσει με τα 2.000.000 ευρώ που διατέθηκαν με δικές σας αποφάσεις, και για προφανείς λόγους, για τη μετάταξη στην Ελληνική Αστυνομία 95 πρώην Δημοτικών Αστυνομικών (ν.4440/2016).
Επειδή Κύριοι Υπουργοί η υπομονή μας έχει εξαντληθεί, μη δυνάμενοι να ερμηνεύσουμε για ποιο λόγο αυτό το δίκαιο αίτημά μας δεν έχει ακόμα επιλυθεί, αναμένουμε αποκλειστικώς εντός της τρέχουσας εβδομάδας την επίσημη θέση σας, ειδάλλως η αντίδρασή μας θα είναι δυναμική και απρόβλεπτη.
Εξομάλυνση τώρα της αδικίας!!!
Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

    O Πρόεδρος                          Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος      ΜΑΛΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος
read more

Η ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙΑθήνα, 15 Μαρτίου 2017
Αριθ. Πρωτ.: 200/4/234
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Το συνδικαλιστικό μας κίνημα, το τελευταίο διάστημα, δίνει μια μεγάλη μάχη κρατώντας ψηλά τη σημαία του αγώνα, όταν άλλοι φορείς σχεδόν την έχουν υποστείλει. Το μισθολόγιο, η επικινδυνότητα, η συμμόρφωση στις αποφάσεις του ΣτΕ, το ασφαλιστικό, η αστυνομική καθημερινότητα και τόσα άλλα προβλήματα αποτελούν αντικείμενο καθημερινών κοινών αγώνων απέναντι σε μια κυβέρνηση που αγνοεί επιδεικτικά την προσφορά μας. Έχουμε όμως αποδείξει ότι με την αποφασιστικότητα και την ορμή του συνδικαλιστικού μας κινήματος καταγράφουμε μικρές και μεγάλες νίκες οι οποίες ανήκουν σε όλους μας.

Την ενωτική μας αυτή πορεία πολλοί στο παρελθόν επιχείρησαν και επιχειρούν να την υπονομεύσουν διότι γνωρίζουν ότι οι ένστολοι όχι μόνο «χαλάνε την πιάτσα» αλλά και όσο παραμένουν ενωμένοι αποτελούν μείζονα απειλή για τους εκάστοτε κυβερνώντες.
Ειδικά την περίοδο αυτή που βρίσκεται σε εξέλιξη η συζήτηση για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου κρίσεων και προαγωγών κάποιοι είδαν πρόσφορο έδαφος για διασπάσεις και εσωστρέφεια. Τους πληροφορούμε ότι ματαιοπονούν. Οι Ομοσπονδίες από κοινού θα δώσουν και πάλι τη μάχη ώστε να διασφαλιστούν τα συμφέροντα όλων των μελών μας χωρίς να διεκδικούμε δάφνες, καθ' ένας για τον εαυτό του και μέσα από τις αντιθέσεις μας παγιώνεται η επιτυχία μας.
Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.Για την Π.Ο.Α.Ξ.Ι.Α.
O ΠρόεδροςΟ Γενικός ΓραμματέαςO ΠρόεδροςΟ Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ ΓρηγόριοςΜΑΛΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚωνσταντίνοςΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑΣ ΙωάννηςΒΕΛΛΙΟΣ Ανδρέας
read more

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Αθήνα, 14 Μαρτίου 2017
Αρ. Πρωτ.: 200/4/233
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Σήμερα, 14-03-2017 και ώρα 11:00, είχε σύσκεψη η Επιτροπή Κρίσεων Προαγωγών η οποία αποτελείται από τους:
α) Υποστράτηγο ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ Ανδρέα
β) Ταξίαρχο ΤΗΛΕΛΗ Γεώργιο
γ) Αστυνομικό Διευθυντή ΛΑΔΩΜΕΝΟ Μιχαήλ
δ) Αστυνομικό Υποδιευθυντή ΚΟΛΟΒΕΛΩΝΗ Ιωάννη
ε) Πρόεδρο Π.Ο.ΑΣ.Υ. ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟ Γρηγόριο
ζ) Πρόεδρο Π.Ο.ΑΞΙ.Α. ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑ Ιωάννη
Εδώ και δύο συνεδριάσεις, ενώ είχε κατατεθεί η πρόταση για το χρόνιο πρόβλημα των Ανθυπαστυνόμων και ήταν σήμερα σε εξέλιξη η συζήτηση επ΄αυτού του θέματος για να βρεθεί λύση, κατά παράξενο τρόπο στη συνέχεια και φυσικά μεθοδευμένο, τέθηκε, παρακάμπτοντας τη σειρά των θεμάτων, το θέμα της διπλής επετηρίδας που αφορά μόνο τους ανώτερους αξιωματικούς της Σ.Α.Ε.Α.

Η αντίδραση της ΠΟΑΣΥ και μόνο ήταν άμεση, ζητήθηκε δε να τηρηθεί η σειρά των θεμάτων και να προχωρήσει η συνεδρίαση στο φλέγον ζήτημα των Ανθυπαστυνόμων για εξεύρεση λύσης άμεσα, πλην όμως όλα τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής ήθελαν να ξεκινήσουν τη συζήτηση για την διπλή επετηρίδα.
Άμεσα, ο Πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ αποχώρησε από την επιτροπή, καταγγέλλοντας τις άνευ προηγουμένου και με επιμέλεια μάλιστα, μεθοδεύσεις της Φυσικής Ηγεσίας.
Αναμένουμε εξηγήσεις από την ΠΟΑΞΙΑ για τη στάση της.
Η ΠΟΑΣΥ δεν θα κάνει τον θεατή σε ένα «θέατρο σκιών», βλέποντας μόνο αυτή τα προβλήματα που ταλανίζουν το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ ταυτόχρονα κάποιοι κύριοι να κοιτάνε να διαφυλάξουν μόνο και μόνο τη θέση τους και χωρίς να ενδιαφέρονται ποιος θα πληρώσει το μάρμαρο.
Αμέσως ο Πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ ενημέρωσε τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Νικόλαο ΤΟΣΚΑ, καθώς και τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτηγο κ. Κωνσταντίνο ΤΣΟΥΒΑΛΑ.
Αναμένουμε τη θέση τους.
Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

    O Πρόεδρος                          Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος      ΜΑΛΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος
read more

Γιατί;;;


Αθήνα, 14 Μαρτίου 2017
Αρ. Πρωτ.: 200/4/232
Γιατί;;;
Η χθεσινή αστυνομική επιχείρηση προκειμένου να τερματιστούν οι καταλήψεις κτιρίων και να αποδοθούν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους αποτελεί πράξη κράτους δικαίου.
Το απαράδεκτο γεγονός των καταλήψεων που χρόνια τώρα γιγαντώνεται με την άνευ προηγουμένου ανοχή της πολιτείας έχει ως αποτέλεσμα τη γέννηση ανομίας, βίας και είναι χώροι στους οποίους παρασκευάζονται κάθε είδους όπλα που φυσικά θα στραφούν εναντίον Αστυνομικών και όχι μόνο.
Δυστυχώς όμως στο κέντρο της Αθήνας παραμένουν υπό κατάληψη από τους γνωστούς σε όλους μας, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που χρησιμοποιούνται ως ορμητήρια για επιθέσεις εναντίον Αστυνομικών, Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και κατά περιουσίες πολιτών, χωρίς χρόνια τώρα κανείς να κάνει το παραμικρό.
Γιατί άραγε; Τι είναι αυτό που εμποδίζει την Αστυνομία να κάνει το αυτονόητο; Ποια συμφέροντα κρατούν δεμένα τα χέρια της Αστυνομίας; Γιατί σε γειτονιές της Αθήνας η πρόσβαση της Αστυνομίας είναι απαγορευτική και οι πολίτες νιώθουν απροστάτευτοι;
Μήπως όλα αυτά δεν συνιστούν παράνομες πράξεις;
Τι άλλο πρέπει να συμβεί σε αυτή τη χώρα για να εφαρμοστούν οι Νόμοι;
Τέλος, ας μην προστρέξουν ορισμένοι να αναρωτηθούν γιατί η Αστυνομία δεν επεμβαίνει. Το είπαμε:
ΔΕΝ ΤΗΝ ΑΦΗΝΟΥΝ
Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

    O Πρόεδρος                          Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος      ΜΑΛΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος

read more

Δάνεια ασφαλισμένων ΤΕΑΠΑΣΑ έτους 2017

poasy

Αθήνα, 13 Μαρτίου 2017
Αρ. Πρωτ.: 506/1/47-α΄
Προς: Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Σας γνωρίζουμε ότι έχει αναρτηθεί στο site της Ομοσπονδίας μας η υπ' αρίθμ. 167542/O 830 από 13/03/2017 εγκύκλιος του ΤΕΑΠΑΣΑ για τη χορήγηση δανείων έτους 2017, η οποία εμπεριέχει τις προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και τα έντυπα (αίτηση, υπεύθυνη δήλωση κ.λπ.) και παρακαλούμε για την ενημέρωση των συναδέλφων.

Επισημαίνεται ότι, τα φετινά εγκριθέντα κεφάλαια δανείων είναι αυξημένα σε σύγκριση με τα αντίστοιχα του περασμένου έτους, μετά από πιέσεις που άσκησε η Ομοσπονδία μας και το πλαίσιο των όρων και προϋποθέσεων χορήγησης των δανείων διαφοροποιήθηκε με βάση τις αντικειμενικές – αξιοκρατικές μεθόδους που εισηγήθηκε το συνδικαλιστικό μας κίνημα.
Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

    O Πρόεδρος                          Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος      ΜΑΛΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος

read more

Στη Διαβούλευση Αναθεώρησης του Συντάγματος το δικαίωμα της απεργίας στα Σώματα Ασφαλείας

poasy

Αθήνα, 13 Μαρτίου 2017
Αρ. Πρωτ.: 200/4/231
Προς: Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι
Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για την αναθεώρηση του Συντάγματος, έχει αρχίσει ο διάλογος για τα υπό αναθεώρηση άρθρα με βάση σχετικό ερωτηματολόγιο στο οποίο περιλαμβάνονται σαφή ερωτήματα ως προς την επέκταση ή μη του δικαιώματος της απεργίας και στα Σώματα Ασφαλείας.
Η Ομοσπονδία μας εκφράζει κατ' αρχήν την ικανοποίησή της για το γεγονός αυτό, σημειώνοντας ότι από πέρυσι, ευθύς μόλις είχε γνωστοποιηθεί η πρόθεση της Κυβέρνησης για την αναθεώρηση του Συντάγματος, είχε υποβάλλει σχετικό υπόμνημα με τις θέσεις της στον τότε υπουργό Εργασίας κ. Γιώργο Κατρούγκαλο.
Η διαβούλευση γίνεται μέσω του διαδικτυακού ιστότοπου (http://www.syntagma-dialogos.gov.gr) όπου στο σχετικό κεφάλαιο «Συλλογικές Ελευθερίες και Κοινωνικά δικαιώματα», μεταξύ άλλων αναφέρονται τα εξής:
 Δεδομένης της νομοθετικής πρόβλεψης προσωπικού ασφαλείας, θεωρείτε ότι πρέπει να αποκλείονται κάποιες κατηγορίες εργαζομένων από το δικαίωμα στην απεργία; Ναι ή Όχι ή Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ.
Αν ναι, ποιες για ποια από τις παρακάτω κατηγορίες θα πρέπει να απαγορευτεί το σχετικό δικαίωμα;
α. Για τους υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις
β. Για τους υπηρετούντες στα Σώματα Ασφαλείας
γ. Για τους Δικαστικούς Λειτουργούς.
δ. Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ
Το δικαίωμα της απεργίας θα πρέπει να κατοχυρώνεται υπέρ των εργαζομένων μόνο για τη διαφύλαξη των άμεσων οικονομικών και εργασιακών τους συμφερόντων ή για τη διαφύλαξη πάσης φύσεως συμφερόντων τους. Το Σύνταγμα θα πρέπει να απαγορεύει ρητά το δικαίωμα στην ανταπεργία (lock out) ή να επιτρέπει το δικαίωμα στην ανταπεργία (lock out).
Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις, οι συλλογικές συμβάσεις, το περιεχόμενό τους και ειδικότερα ο μισθός, πρέπει να κατοχυρώνονται ρητά στο Σύνταγμα; Ναι ή Όχι ή Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ.
Είναι σαφές, ότι η θετική αυτή εξέλιξη, αποτελεί ένα πρώτο σημαντικό βήμα δικαιώνοντας διαχρονικά όσους έχουν αγωνιστεί για την τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 παρ. 2 του Συντάγματος, ώστε να αρθεί ο απόλυτος περιορισμός του δικαιώματος της απεργίας των Ελλήνων Αστυνομικών. Ωστόσο, απαιτείται ακόμα πολλή προσπάθεια δεδομένου ότι το αίτημα αυτό δεν έχει υιοθετηθεί από το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων του τόπου και άρα η απαιτούμενη υπερψήφιση των προτεινόμενων προς αναθεώρηση άρθρων καθίσταται έωλη.
Εναπόκειται σε μας επομένως να αναδείξουμε το αίτημά μας αναλύοντας διεξοδικά τα επιχειρήματά μας έτσι ώστε να πείσουμε και τους πλέον δύσπιστους ότι οι καιροί έχουν ωριμάσει και το συνδικαλιστικό μας κίνημα είναι σε θέση να διαχειριστεί υπεύθυνα και αποτελεσματικά και αυτό το αναφαίρετο συνταγματικό μας δικαίωμα.
Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

    O Πρόεδρος                          Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος      ΜΑΛΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος

read more

Νομοθετήστε τις δεσμεύσεις σας


Αθήνα, 13 Μαρτίου 2017
Αρ. Πρωτ.: 505/1/25-α΄
Προς:
1)Τον Υπουργό Εθνικής Αμύνης,
κ. Πάνο ΚΑΜΜΕΝΟ
2)Τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών,
κ. Νικόλαο ΤΟΣΚΑ
Κύριε Υπουργέ,
Αναστάτωση έχουν προκαλέσει στις τάξεις της Ελληνικής Αστυνομίας δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία, βάσει Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, στο πλαίσιο των μνημονιακών δεσμεύσεων της χώρας και του εξορθολογισμού των κοινωνικών πόρων, επίκειται η κατάργηση αυτών και άρα, θα υπάρξει μείωση εσόδων στα επικουρικά ταμεία (ν.4387/2016,) μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και το Μετοχικό Ταμείο Στρατού.
 Για άλλη μια φορά Κύριε Υπουργέ, για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα δεν έχουμε επίσημη ενημέρωση, με αποτέλεσμα να μην είμαστε σε θέση να ενημερώσουμε υπεύθυνα τα μέλη μας και τούτο διότι, καίτοι έχουμε εγγράφως υποβάλλει σχετικό αίτημα από 2 Αυγούστου 2016 (αρ. Πρωτ.: 505/1/25) ακόμα δεν έχει ρυθμιστεί η εκπροσώπησή μας στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΜΤΣ.
Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τον Ν.4407/2016 «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 134, 27-7-16), θεσμοθετήθηκε κατά αδιαμφισβήτητο τρόπο, η βούληση της πολιτείας για την εκπροσώπηση των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων στα Διοικητικά Συμβούλια των Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας.
Ενώ το αίτημά μας έχει γίνει αποδεκτό στο παρελθόν από όλες τις Ηγεσίες, εντούτοις δεν έχει ολοκληρωθεί η θεσμοθέτησή του προκειμένου να αποκατασταθεί το κοινό περί δικαίου αίσθημα και η αδικία που γεννά η δυσανάλογη εκπροσώπησή μας στο Δ.Σ. του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, στο οποίο Ταμείο σημειωτέον ότι η πλειονότητα των μετόχων προέρχεται από τους εργαζομένους της Ελληνικής Αστυνομίας.
Επομένως, πέραν της άμεσης ενημέρωσης που οφείλετε να μας παράσχετε όσον αφορά στην προαναφερόμενη Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και τις δικές σας θέσεις, αιτούμαστε για μια ακόμα φορά την προώθηση προς ψήφιση από τη Βουλή των Ελλήνων της αναγκαίας νομοθετικής ρύθμισης του θέματος της εκπροσώπησης, ώστε να συμμετέχει στο εξής στις συνεδριάσεις του ΔΣ του ΜΤΣ και εκπρόσωπός μας, χάριν της χρηστής διοίκησης και της ορθής συνδικαλιστικής μας λειτουργίας.
Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

    O Πρόεδρος                          Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος      ΜΑΛΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος
read more

Ενημέρωση για την εγκύκλιο Α.Ε.Α. που αφορά τις άδειες (π.δ. 75/2016)Αθήνα, 02 Μαρτίου 2017
Αρ. Πρωτ.: 302/2/51-β΄
Προς: Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις
Θέμα: «Εγκύκλιος διαταγή-καθιέρωση διευκολύνσεων προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας»
Σχετ.: Σε συνέχεια του υπ΄αριθμ. 302/2/51-α από 01-03-2017
Συναδέλφισσες-συνάδελφοι,
 Η Ομοσπονδία μας, μετά από σωρεία αιτημάτων και παρεμβάσεων προς το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας σε ότι αφορά τις ευεργετικές διατάξεις του π.δ 75/2016 ( Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας ) και ειδικότερα αυτών της επέκτασης χορήγησης αδειών είχε ως επακόλουθο την έκδοση της υπ΄ αρίθμ. 6005/1/120-β΄ από 28 Φεβρουαρίου 2017 Εγκυκλίου – Διαταγής της Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού που εξειδικεύει τις διατάξεις του προαναφερόμενου προεδρικού διατάγματος.
Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

    O Πρόεδρος                          Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος      ΜΑΛΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος
read more

Εγκύκλιος διαταγή – Καθιέρωση διευκολύνσεων προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας

poasy

Αθήνα 01 Μαρτίου 2017
Αρ. Πρωτ.: 302/2/51-α
Προς: Τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις

Θέμα: «Εγκύκλιος διαταγή – Καθιέρωση διευκολύνσεων προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας»

Συναδέλφισσες - συνάδελφοι,
Σας επισυνάπτουμε την 6005/1/120-β΄ από 28 Φεβρουαρίου 2017 Εγκύκλιο διαταγή του π.δ. 75/2016 της Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού, προς ενημέρωση των μελών σας.


Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

    O Πρόεδρος                          Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος      ΜΑΛΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος


read more

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

poasy
Αθήνα, 01 Μαρτίου 2017
Αρ. Πρωτ.: 200/2/139α
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Συνεδρίασε χθες (28/2/2017), το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας προκειμένου να προβεί στην αποτίμηση της πρόσφατης πανελλαδικής ένστολης κινητοποίησης των Ομοσπονδιών των Σωμάτων Ασφαλείας στην Αθήνα και να εστιάσει στην περαιτέρω δράση μας όσον αφορά όλα τα εκκρεμή θέματα.
Στην εισήγησή του ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Γραμματείας κ. Γρηγόριος Γερακαράκος επισήμανε ότι υπήρξε ικανοποιητική συμμετοχή και ζήτησε από το Δ.Σ. να εργαστεί από τώρα διότι η επόμενη συγκέντρωση διαμαρτυρίας θα γίνει σύντομα εφόσον η κυβέρνηση δεν εφαρμόσει την απόφαση του ΣτΕ. Πρόσθεσε δε ότι τα μηνύματα που θέλαμε να στείλουμε στην κυβέρνηση και σε όλα τα πολιτικά κόμματα ακούστηκαν δυνατά και επικοινωνήθηκαν ευρέως. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι υπήρξαν δημοσιεύματα με αναφορές στην ενόχληση της κυβέρνησης από αυτή τη συγκέντρωση και την πορεία που ακολούθησε προς το Κοινοβούλιο.28-02-2017a
Στη συνέχεια τοποθετήθηκε για τις πρωτοβουλίες της Ομοσπονδίας σχετικά με το μισθολόγιο, εκτιμώντας ότι αυτό θα προωθηθεί με το κλείσιμο της αξιολόγησης και άρα πρέπει να είμαστε σε πλήρη αγωνιστική ετοιμότητα και εγρήγορση. Δίνουμε, τόνισε τη μάχη για να μην υποστούμε νέες περικοπές στο όνομα του εξορθολογισμού του, όταν άλλες κοινωνικές ομάδες που υπάγονται στα ειδικά μισθολόγια, είναι παγερά απούσες. Υπενθύμισε δε τις προηγούμενες πρωτοβουλίες μας για τις συναντήσεις με πολιτικούς αρχηγούς και άλλους αξιωματούχους με κορυφαία τη συνάντηση των προέδρων των Ομοσπονδιών με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλο, όπου επιδώσαμε και τις αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας που μας δικαιώνουν πλήρως και με αδιαμφισβήτητο τρόπο τόσο ως προς την αποκατάσταση των μισθολογικών αδικιών όσο και για την επικινδυνότητα της εργασίας όλων των ενστόλων.
Μιλώντας για την Ημερίδα που διοργανώσαμε στις 20/2/2017 για το επικίνδυνο, την οποία χαρακτήρισε επιτυχή λόγω του υψηλού επιπέδου των εισηγήσεων, ενημέρωσε ότι, σύμφωνα με διαβεβαιώσεις, προωθείται σχετική νομοθετική διάταξη από την Ομοσπονδία, την οποία θα φέρει στη Βουλή προς ψήφιση η ίδια η κυβέρνηση ενώ και άλλοι πολιτικοί φορείς τάσσονται υπέρ της θεσμοθέτησης της επικινδυνότητας του επαγγέλματος, οπότε το προσεχές διάστημα θα φανεί ποιος λέει αλήθεια και ποιος υποκρίνεται.28-02-2017b
Σε ό,τι αφορά τα θεσμικά μας αιτήματα, συνεχίζονται οι συνεδριάσεις της Επιτροπής Κρίσεων και Προαγωγών που έχει συσταθεί στο Αρχηγείο και στην οποία συμμετέχει ο ίδιος ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας. Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του θεσμικού πλαισίου κρίσεων και προαγωγών προωθείται το αίτημά μας για την ανέλιξη των ανθυπαστυνόμων σε προσδιορισμένη χρονική διάρκεια στους επόμενους βαθμούς Υπαστυνόμων Β' και Α' και με καταληκτικό βαθμό αποστρατείας του Αστυνόμου Β' καθώς επίσης και η βαθμολογική ανέλιξη όλου του χαμηλόβαθμου προσωπικού.
Σημαντική πρόοδο συνιστά επίσης η προώθηση προεδρικού διατάγματος για τις εκτός έδρας αποζημιώσεις και τα οδοιπορικά αφού εκτιμάται ότι έως τον Ιούνιο θα αλλάξει προς το καλύτερο ο τρόπος υπολογισμού των μετακινήσεων.
Άλλα θέματα που συζητήθηκαν ήταν οι μεταγωγές από τη νησιωτική Ελλάδα (ποινικοί και μετανάστες) που δεν έχουν ακόμα βελτιωθεί παρά τις διαβεβαιώσεις της Ηγεσίας, η συνάντηση με τον υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Τάσο Πετρόπουλο, που δεν έχει γίνει ακόμα και αφορά την έκδοση των εγκυκλίων για τις ασφαλιστικές εισφορές αναφορικά με την αναγνώριση του χρόνου στρατιωτικής θητείας, της μάχιμης 5ετίας, του χρόνου σπουδών κλπ.
Επίσης συζητήθηκε η εκκρεμότητα της συνάντησής μας με τον υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κωνσταντίνο Γαβρόγλου προκειμένου να του εκθέσουμε τις προτάσεις μας για την αναβάθμιση των Αστυνομικών Σχολών, όπως έχουν καταλήξει και στην αρμόδια επιτροπή του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.
Στο πλαίσιο της συζήτησης που ακολούθησε, εκ μέρους ορισμένων μελών του ΔΣ κατατέθηκε ο προβληματισμός ότι ο δημόσιος λόγος ορισμένων πολιτικών κομμάτων είναι ανακόλουθος είτε παρουσιάζει χαμηλό ενδιαφέρον για τα αστυνομικά θέματα.
Τέλος, ο Ταμίας της Ομοσπονδίας κ. Γεώργιος Κουλιάκης ενημέρωσε το Σώμα για τη δαπάνη του 26ου πανελλαδικού συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στο Καρπενήσι η οποία εγκρίθηκε ομοφώνως.
Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

    O Πρόεδρος                          Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος      ΜΑΛΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος
read more