Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης προσωπικών δανείων από το Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

Δημοσιευμένο στο : http://diavgeia.gov.gr
Παρασκευή, 08 Ιούνιος 2012
Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών σε μετόχους των Τομέων Τ.Ε.Α.Ε.Χ. – Τ.Π.Υ.Α.Π. - Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

--Το Διοικητικό Συμβούλιο του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. ενέκρινε τη χορήγηση προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών στους μετόχους του και συγκεκριμένα των Τομέων Τ.Ε.Α.Ε.Χ. - Τ.Π.Υ.Α.Π. - Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ. αποκλειστικά προς αντιμετώπιση τόσον των εξόδων γάμου, τοκετού, βαριάς ασθένειας, επιβεβλημένης ιατρικά λουτροθεραπείας, θανάτου, καθώς και περιπτώσεων έκτακτης στεγαστικής ανάγκης (εγκατάλειψη οικίας λόγω θεομηνίας, έξωση, αναπόφευκτη επισκευή), κατά την έννοια της Απόφασης ΝΕ 1286/9/63 της Τράπεζας Ελλάδος, όσον και των από τις Καταστατικές Διατάξεις των Τομέων κατά περίπτωση προβλεπομένων εκτάκτων αναγκών, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 16 Ν. 3586/07. 0 λόγος δε της έκτακτης ανάγκης θα προκύπτει με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του ενδιαφερομένου.
Το επιτόκιο των δανείων που θα χορηγούνται από όλους τους Τομείς του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. ορίστηκε σε ποσοστό 5,5 %, και οι δόσεις αποπληρωμής των δανείων ορίστηκαν για όλους τους Τομείς σε τριάντα έξι (36).
Καθορίστηκαν επίσης τα κατώτατα όρια καθαρών πληρωτέων μηνιαίων αποδοχών για κάθε κατηγορία δανείου. Ως κατώτατες καθαρές πληρωτέες αποδοχές θα θεωρούνται οι καθαρές αποδοχές του μηνιαίου αναλυτικού σημειώματος αποδοχών, μείον τυχόν δηλωθείσες δόσεις δανείων σε άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που ο ενδιαφερόμενος δηλώνει υπεύθυνα με Υ/Δ του Ν. 1599/1986.
Το ίδιο φυσικό πρόσωπο θα χορηγείται ένα και μόνο δάνειο από τον Τομέα, στον οποίο ανήκει ο μέτοχος. Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος έχει υπόλοιπο οφειλής στον Τομέα, για να τύχει εκ νέου δανειακής παροχής θα πρέπει να έχει αποπληρώσει το οφειλόμενο δάνειο.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Τα δικαιολογητικά χορήγησης δανείων εκτάκτων αναγκών, απ’ όλους τους Τομείς του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., είναι:
α. ΑΙΤΗΣΗ
β. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ για Το Π.Σ. και Το Πολιτικό Προσωπικό Των Σωμάτων ή ΦΥΛΛΟ ΜΗΤΡΩΟΥ (Α’ ΜΕΡΟΣ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ) από την ΕΛ.ΑΣ.
γ. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν1599/1986, που θα αναφέρονται οι έκτακτοι λόγοι χορήγησης δανείου.
δ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
ε. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Του Ν. 1599/1986, εάν οφείλει Δάνειο σε πιστωτικό ίδρυμα ή ασφαλιστικό φορέα ή Τομέα Του ΤΕΑΠΑΣΑ και τη μηνιαία Δόση του Δανείου ή ότι δεν οφείλει κανένα Δάνειο σε κανένα πιστωτικό ίδρυμα ή ασφαλιστικό φορέα ή Τομέα του ΤΕΑΠΑΣΑ.
στ. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΟ - ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΧΡΕΟΥΣ (επέχον Θέση Δανειακής Σύμβασης) - Θεωρημένο για Το γνήσιο της υπογραφής.
- Επισημαίνεται, ότι το εν λόγω Χρεωστικό Ομόλογο θα αποστέλλεται στο ΤΕΑΠΑΣΑ., με προσωπική μέριμνα και ευθύνη του δανειολήπτη, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών, από την ενημέρωσή του για την έγκριση χορήγησης του αιτουμένου δανείου. Σε περίπτωση παρελθούσας της τασσομένης προθεσμίας ως απράκτου, η έγκριση θα θεωρείται ως μη αποδεκτή από τον αιτούντα και κατόπιν τούτου το εγκριθέν αίτημά του θα τίθεται στο αρχείο, ως ανενεργό, με σχετική Πράξη του Προϊσταμένου της Δ/νσης Ασφάλισης - Παροχών του Ταμείου.

Ως ημερομηνίας έναρξης των νέων όρων, δικαιολογητικών, ποσών, επιτοκίου και προϋποθέσεων χορήγησης δανείων, που αναφέρονται αναλυτικώς ανωτέρω, την 1-7-2012.

α. Η εξέταση των εκκρεμών αιτήσεων χορήγησης δανείων από το ΤΕΑΠΑΣΑ μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης (24-5-2012), θα γίνει με τους νέους όρους, προϋποθέσεις, ποσά και επιτόκιο. Για τις αιτήσεις αυτές κρίνεται αναγκαίο να αντικατασταθούν τα δικαιολογητικά των δανειοληπτών με νέα, όπως ορίζεται αναλυτικώς από την παρούσα Απόφαση και σύμφωνα με την Εγκύκλιο που θα εκδοθεί από το ΤΕΑΠΑΣΑ.
β. Για τις εκκρεμείς αιτήσεις στο ΤΕΑΠΑΣΑ, σε περίπτωση που οι αιτούντες το δάνειο επιθυμούν την λήψη αυτού με τους νέους όρους και προϋποθέσεις, οφείλουν μέχρι την 30-6-2012 να επανυποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα περιγράφονται στην ενημερωτική Εγκύκλιο στους αρμόδιους Τομείς. Οι υπόλοιπες εκκρεμείς αιτήσεις με τα παλιά δικαιολογητικά θα κρίνονται απευθείας απορριπτέες και οι Τομείς θα μεριμνήσουν για την επιστροφή των δικαιολογητικών. Οι δε εκκρεμείς αιτήσεις δανείων που έχουν αποσταλεί στο Τ.Π.Υ.Π.Σ., θα επιστραφούν στους αιτούντες, λόγω αναστολής χορήγησης δανείων από τον Τομέα, για την αποστολή νέων δικαιολογητικών στο Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ.

Για όλα τα αιτηθέντα δάνεια με ημερομηνία αίτησης μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης, καθορίστηκε ως κατωτάτου ορίου μηνιαίων καθαρών πληρωτέων αποδοχών του μηνιαίου αναλυτικού σημειώματος μισθοδοσίας του αιτούντος που έχει κατατεθεί ποσό 650,00 €, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την χορήγηση των ανωτέρω δανείων.
β. Για αιτούντες δανειολήπτες που έχουν διαγραφεί από τις τάξεις της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος θα διενεργηθεί έλεγχος και απόρριψη των αιτήσεων .

Περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε στο πρωτότυπο κείμενο της Απόφασης που ακολουθεί.
-
--
-
-

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου